Tel: 0 216 465 95 56 – 57 Dream Project | info@dreamproject.com.tr

Aydınlatma Metni

Giriş

Bu KVKK Aydınlatma Metni, Dream Project Organizasyon Fuarcılık ve Ticaret Anonim Şirketi olarak (“Dream Project” ya da “Biz” olarak anılacaktır), Masters of Events by ACE of M.I.C.E. Awards ‘a  katılmanız kapsamında işlediğimiz kişisel verilere ilişkin olarak hazırlanmıştır. Dream Project, kişisel verilerinizi veri sorumlusu sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak işlemektedir.

Kişisel verilerinizi nasıl elde edebiliriz?
Kişisel verilerinizi internet sitemiz üzerinden doldurduğunuz Kayıt Formu vasıtasıyla, otomatik yöntemlerle elde edilmektedir.

Hangi kişisel verilerinizi işliyoruz?
Dream Project olarak, Aydınlatma Metni kapsamında işlediğimiz kişisel veri kategorileri ve işlenen verilerin neler olduğuna ilişkin detaylar aşağıda yer almaktadır:

 • Kimlik bilgileriniz: Adınız ve soyadınız
 • İletişim bilgileriniz: Bulunduğunuz ülke ve şehir bilgileriniz, e-posta adresiniz
 • Mesleki deneyim bilgileriniz: Çalıştığınız şirketin ismi, bulunduğu sektör ve şirketteki pozisyonunuza ilişkin unvanınız

Kişisel verilerinizi hangi amaçlarla ve hangi hukuki sebebe dayalı olarak işliyoruz?
Kişisel verilerinizi, Masters of Events by ACE of M.I.C.E. Awards’a katılma talebinizi yerine getirebilmek amacıyla Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının c bendi uyarınca ‘sözleşmenin kurulması ve ifası için doğrudan doğruya gerekli veya ilgili olması’ hukuki sebebine dayalı olarak işliyoruz.

Ek olarak, kimlik bilgilerinizi ve iletişim bilgilerinizi gelecekte gerçekleştirilebilecek projeler hakkında sizi bilgilendirebilmek için sizinle iletişime geçebilmek amacıyla, Kanun’un 5. maddesinin 1. fıkrası uyarınca açık rızanızı alarak işliyoruz.

Kişisel verilerinizi hangi amaçlarla ve kimlerle paylaşabiliriz?
Kişisel verileriniz organizasyonun düzenlenmesi amacıyla bu hizmeti tedarik ettiğimiz ve sunucuları yurt dışında yer alan etkinlik ve içerik yönetimi hizmeti sağlayıcıya aktarılmaktadır.

Ek olarak verileriniz doldurmuş olduğunuz  Kayıt Formu’nun e-posta üzerinden onaylanarak ziyaretçi statünüzün teyit edilebilmesi amacıyla altyapısını kullanmakta olduğumuz e-posta hizmeti sağlayıcıya aktarılmaktadır.

Kişisel verilerinize ilişkin haklarınız neler ve bu haklarınızı nasıl kullanabilirsiniz?
Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak kişisel verilerinize ilişkin olarak pek çok hakka sahipsiniz. Bu bölümde sahip olduğunuz haklar ve bu hakları nasıl kullanabileceğiniz hakkında sizlere bilgi vermek istiyoruz.

Kanun’un 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar şu şekildedir:

 • Kişisel verilerinizin tarafımızca işlenip işlenmediğini öğrenebilirsiniz,
 • Eğer kişisel verileriniz bizim tarafımızdan işlenmişse bizden buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz,
 • Kişisel verilerinizi hangi amaçlar için işlediğimizi ve kişisel verilerinizi bu amaçlara uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilirsiniz,
 • Kişisel verilerinizi yurt içinde veya yurt dışında aktardığımız üçüncü kişileri öğrenebilirsiniz,
 • Eğer kişisel verilerinizi eksik veya yanlış işlemişsek, bunların düzeltilmesini isteyebilir ve gerçekleştirilen bu düzeltmelerin kişisel verilerinizi aktarmış olduğumuz üçüncü taraflara da iletilmesini isteyebilirsiniz,
 • Kişisel verilerinizi Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlemiş olmamıza rağmen, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteyebilir ve bu kapsamda yapılan düzeltmelerin kişisel verilerinizi aktarmış olduğumuz üçüncü taraflara da iletilmesini isteyebilirsiniz,
 • İşlediğimiz verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda, meydana gelen bu sonuca itiraz edebilirsiniz,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanız hâlinde, hukuka aykırı veri işleme dolayısıyla doğan zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Yukarıda saymış olduğumuz haklarınızı kullanmak için, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca

 • Yazılı olarak Kavacık Mah. Akbey Sk. No:10/7 Beykoz/İstanbul adresine,
 • basvuru@dreamproject.com.tr adresine daha önce bize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizden, elektronik posta yoluyla,
 • dreamproject@hs03.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine kayıtlı elektronik posta yoluyla müracaat edebilirsiniz.

İlgili kişi başvuruları kural olarak ücretsiz cevaplandırılmaktadır; ancak ayrıca bir maliyet doğması halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep etme hakkımızı saklı tutmaktayız.

Saygılarımızla,

Dream Project Organizasyon Fuarcılık ve Ticaret Anonim Şirketi